Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
RECURS CAMERAL PERMANENT

El Recurs Cameral Permanent és una exacció parafiscal establerta a la Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació que es gira sobre la quota líquida positiva de l’Impost de Societats, els rendiments de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i les quotes municipals, provincials o nacionals de l’Impost d’Activitats Econòmiques dins de l’exercici següent al de l’ingrés o presentació de la declaració corresponent.

El Reial Decret-llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d’ocupació, ha introduït reformes al sistema de finançament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, fent voluntària la pertinença a les Cambres, tot establint un període transitori de dos anys pel cobrament del Recurs Cameral Permanent.

Durant aquest període transitori les empreses continuen subjectes al compliment de les obligacions tributàries amb les cambres, i les cambres mantenen la seva obligació legal d’efectuar el cobrament del recurs cameral i a aplicar aquests recursos al finançament de les activitats establertes a la Llei 3/1993.

Aquest període transitori està regulat a l’esmentat Reial Decret-llei i ha estat concretat per l’informe emès per la Direcció General de Tributs de la Secretaria General d’Hisenda del Ministeri d’Economia i Hisenda de data 7 de març de 2011, i en virtut del qual la Cambra procedirà a l’emissió i notificació de les liquidacions del recurs cameral permanent que es concreta en l’obligació de recaptar de la següent manera:

 • ANY 2011:

  Totes les empreses resulten obligades al pagament del recurs cameral permanent: 

  1. Sobre les quotes líquides positives de l’Impost de Societats o els rendiments de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques de l’exercici fiscal 2009, i
  2. Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals de l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’exercici fiscal 2010, per aquelles empreses subjectes i no exemptes a aquest impost. 

 • ANY 2012:

  Només les empreses que tinguin un import net de la xifra de negocis igual o superior a 10 milions d’euros en l’exercici fiscal 2009 resulten obligades al pagament del Recurs Cameral Permanent sobre les quotes líquides positives de l’Impost de Societats de l’exercici fiscal 2010.

 • ANY 2013:

  Desapareix el Recurs Cameral Permanent per a totes les empreses.

Per tant, el resum del període transitori del cobrament del Recurs Cameral Permanent és el següent:

Quadre-resum període transitori

Emissió RCP 2011 Emissió RCP 2012
IS (exercici fiscal 2009) IS 2010 (empreses xifra negoci ≥ 10 milions d'euros a l’exercici fiscal 2009)
IRPF (exercici fiscal 2009)
IAE (exercici fiscal 2010)
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Recurs Cameral Permanent